Tag: podręcznik

19 grudnia 2020

Jak się współcześnie definiuje podręcznik i jakie są jego rodzaje?

Podręczniki szkolne są ściśle związane z programem nauczania, zawierające interpretację podstawy programowej związanej z edukacją i przeznaczone dla ucznia (i/lub nauczyciela).Moją one za zadanie służyć im pomocą w czasie procesu dydaktycznego.

Jakie wyróżniamy rodzaje podręczników?

Rozpoznawane są następujące podręczniki. Pierwszym typem jest podręcznik uniwersalny, który zawiera uporządkowaną wiedzę odpowiadającą rocznemu programowi nauczania danego przedmiotu oraz zadania/problemy do rozwiązania, sugestie badawcze, ćwiczenia i zadania użyteczne (w rzeczywistości jest to podręcznik, w którym nie ma reguł funkcjonalnych, można powiedzieć, że funkcje są wzajemnie zrównoważone). Drugim typem jest systematyczny, który zawierają metodycznie zdefiniowane treści, prezentujący potwierdzony temat wiadomości (przedmiotu). Podręczniki tego typu znajdują się nawet w szkołach podstawowych, choć ich faktyczny zakres obejmuje co najmniej szkołę ponadpodstawową (liceum, technikum), a może i uniwersytety.

Jakie podręczniki funkcjonują w szkołach wyższych?

Na uczelni istnieją dwa rodzaje systematycznych podręczników. Pierwszy z nich, w formie kompendium, obejmuje całą encyklopedyczną wiedzę z zakresu neurobiologii w danej samodyscyplinie. Drugi zawiera to, co jest najważniejsze dla danej dziedziny związanej z naukami ścisłymi, a także komentarze na temat tego, co student powinien dalej poznawać, aby pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę (podręcznik systematyczny ma dominującą funkcję samodzielnej nauki).

Czym cechują się podręczniki z ćwiczeniami?

Podręcznik z ćwiczeniami, który może mieć formę krótkiego podręcznika (np. zeszytu ćwiczeń) lub podręcznika ogólnego (kartki papieru z poradami dotyczącymi ćwiczeń lub ewentualnie symulacje ćwiczeń). Ten typ ma dominującą funkcję edukacyjną.

Jaka jest rola podręcznika?

Podręczniki szkolne są materiałami uzupełniającymi, które po odpowiednim dopasowaniu do podręcznika wywołują i uzasadniają aktywny kontakt ucznia z rzeczywistym materiałem szkolnym. Zazwyczaj są to różnego rodzaju wprawki, kompilacje związane z egzaminami testowymi (np. gramatyka). Wszelkie podręczniki stanowią przygotowanie do egzaminu w liceum. Pomocne mogą być tutaj wszelkie kompilacje wiedzy (słowniki, encyklopedie), roczniki, tabele, itp. W poniższych klasyfikacjach, opartych na kryteriach innych niż funkcja dydaktyczna, znajdziesz rodzaje podręczników szkolnych w cytowanej klasyfikacji opartej na dydaktyce ogólnej.

Szkoła - obraz utworzony przez freepik - pl.freepik.com
15 grudnia 2020

Czego się oczekuje od podręczników szkolnych?

Podręcznik, oprócz wielu materiałów dydaktycznych, jest nadal prawdopodobnie najważniejszym elementem w edukacji. Trudno sobie wyobrazić procedurę uczenia się na różnych poziomach edukacji bez rzeczywistej obecności podręczników. W wielu czynnościach związanych z uczeniem się i rozumieniem, jest on wykorzystywany zarówno przez ucznia, jak i nauczyciela.

Jakie są funkcje i oczekiwania wobec podręcznika?

Dla uczniów często jest to wciąż pierwsze i główne źródło informacji o otaczającej rzeczywistości, a także o procesach i zjawiskach w niej zachodzących. To w takim źródle uczeń aktywnie poszukuje odpowiedzi na pytania o przyczyny zjawisk i ich wpływ. Podręcznik może również stać się podstawą do:

  • zapamiętywania,
  • rozumienia,
  • utrwalania wiedzy.

Dla tego nauczyciela, wraz z innymi materiałami dydaktycznymi, jest to prosta metoda wspierania procesu nauczania i uczenia.

Jak powinien się prezentować współczesny podręcznik?

Niezwykle ważne jest, aby odpowiedzieć na pytania o to, jak powinny wyglądać nowoczesne podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html), jaką rolę będą odgrywać w życiu ucznia i nauczyciela. Obecnie często jest wiele innych pozornie bardziej atrakcyjnych źródeł informacji, czyli zasobów internetowych, programów multimedialnych, programów telewizji satelitarnej itp. Ważne jest opracowanie nowoczesnego modelu podręcznikowego, który będzie atrakcyjny zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela. Analizując rolę podręcznika na tle współczesnych wyzwań, patrząc na jego odpowiednią formułę, atrakcyjny wzorzec oczekiwany w środowisku szkolnym, należy odnieść się do aktualnych, współczesnych celów edukacyjnych, jak również oczekiwań potencjalnych odbiorców książki.

Czemu powinien służyć współczesny podręcznik?

Nowoczesna koncepcja prawdziwego procesu nauczania i uczenia się z jednej strony stawia ucznia w kompleksowym rozwoju, praktycznym planowaniu funkcjonowania w otaczającej go rzeczywistości, przezwyciężaniu różnych okoliczności życiowych, takich jak innowacyjne, aktywne rozwiązywanie problemów. Dlatego ważne wydaje się, aby autorzy podręczników uwzględnili powyższe problemy. Istotne jest również rozwinięcie idei supernowoczesnego podręcznika szkolnego w stosunku do pojęcia kwalifikacji priorytetowych, zwanych jednocześnie umiejętnościami ponadprogramowymi, które są ogólne, ułatwiając absolwentom szkół korzystanie z wiedzy na różnych poziomach życia codziennego. Biorąc pod uwagę te oczekiwania, należy stwierdzić, że korzystanie z podręcznika szkolnego powinno prowadzić do rozwoju tych umiejętności.

Szkoła - freepik - pl.freepik.com